Etik Kurallar ve Değerler


EBSO 
ETİK  KURALLARI

 

 

Etik; doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır.

 

Etik kurallar günlük çalışmalarımızda yol gösterici olup kurumsal değerlerimizi ve bunlara uygun davranış standartlarımızı yansıtır. Etik kurallar özünde, ulaşmak istediğimiz hedeflere varma şeklimizin bunları elde etmek kadar önemli olduğunu ifade eder.

 

EBSO etik kuralları, Oda adına görev yapan tüm çalışanları kapsamaktadır.

 

EBSO etik kurallarının oluşturulmasının amacı herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarının belirlenmesi, uygulanmasında yardımcı olunması ve olası çıkar çatışmalarının önlenmesidir.

 

EBSO çalışanları, birbirleri ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

 

 

 • Dürüstlük

EBSO’da çalışanlar, fırsat eşitliği kapsamında hiç bir üye/çalışan/paydaştan çıkar sağlamayacak şekilde, tarafsız ve adil davranışlar sergiler.

 

 • Yükümlülük

EBSO’da çalışanlar görevini yerine getirme sorumluluğunun bilincinde, ilgili mevzuatlar kapsamında hareket ederek, kamu yararını gözetir.

 

 • Şeffaflık

EBSO’da çalışanlar, karar ve uygulamalarında hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde şeffaflık kuralına uygun hareket eder.

 

 • Gizlilik

EBSO’da çalışanlar, birbirlerine, üyelere ve tüm paydaşlara karşı gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmek, bu konuda tanımlı mevzuata uygun davranmak ve bilgi paylaşımında ilgili mevzuatı göz önünde bulundurmak zorundadır.

 

Bu temel ilkelere uygun hareket edilmemesi durumunda aşağıdaki 3 şekilde işlem yapılabilir:

 1. Yönetim Kurulu tarafından atanan bağımsız “Etik Temsilcisi” etik ihlalini kendisi tespit ettiği durumda Genel Sekretere yazı ile bildirebilir.
 2. Etik kural ihlali durumunda tüm başvurular “Etik Temsilcisi”ne yapılır, Etik Temsilcisi konuyu Gelen Sekretere bildirebilir.
 3. Etik ihlali olduğu Genel Sekreterlikçe saptanabilir.

 

Bu durumlarda etik ihlali ile ilgili olarak, Odamız Personel İç Yönergesi Disiplin Hükümleri gereği işlem yapılır.

1.EBSO DEĞERLERİ:

 

 • Paydaş Odaklılık

Odamız üyelerle, toplumla, çalışanlarla, diğer kurum kuruluşlara yani tüm paydaşları ile güvene ve saygıya dayalı ilişkiler kurar, karar ve uygulamalarında paydaş beklentilerini ve taleplerini esas alır.

 • Liderlik

Odamız yöneticileri liderlik değeri doğrultusunda öncülük eder, inisiyatif kullanır, sorumluluk alır, paydaşları bu doğrultuda yönlendirir. Vizyoner liderlik davranışları sergiler.

 • İşbirliği

Odamız işbirliği değeri doğrultusunda birlikte çalışma kültürü ve “Biz Kültürü”ne uygun şekilde iş yapış şekilleri benimser, tüm paydaşları kapsayacak şekilde ekip çalışmaları yürütülür, dayanışma sağlanır. Tüm paydaşlarla ilişkilerde etkili iletişim esastır.

 • Sürdürülebilirlik

Odamız sürdürülebilirlik değeri doğrultusunda, çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği göz önünde tutarak faaliyetlerini sürdürmekte ve hizmet sağlamaktadır.

 • Sürekli İyileştirme

Odamız faaliyetlerinde stratejik hedefler göz önünde tutulmakta, verilerle yönetim, problem çözme ve sonuç odaklı yaklaşımlar sergilenmektedir.

 

 • Yaratıcılık

Odamız yaratıcılığı desteklemekte, yenilikçi yaklaşımlar tüm paydaşlarımızca etkin bir şekilde desteklenmektedir.

 

Değer bilincinin artırılması için belirli aralıklarla çalışanlara dönük eğitimler düzenlenmektedir.

 

Odamızın 6 temel değeri, üyeler, çalışanlar, paydaşlarla ilişkilerde etkin şekilde kurum kültürünün önemli birer parçasıdır. Değerlerin yaşama geçirilmesine yönelik olarak organizasyonel ve sistemsel düzenlemeler yapılır.

 

 

 


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.