YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


15.09.2021, Çarşamba

15 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31599

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/8/2004 tarihli ve 25551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için çeşit sahibi, 9 uncu maddede belirtilen bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile fiziki olarak veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru formu ve eklerinde imzalanması gereken belgeler ıslak veya elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.