TS 198/T1,T2,T3 V KAYIŞLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-MS-2020/10)


12.11.2020, Perşembe

12 Kasım 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31302

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 198/T1,T2,T3 V KAYIŞLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-MS-2020/10)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 198/T1,T2,T3 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardının tadillerinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, V kayışlarının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

(2) Bu standard, söz konusu standardın Madde 4.1.2’sinde belirtilen V kayışlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 198/T1,T2,T3 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardı, 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 198 V Kayışları ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 2, 4.1.2, 4.2.3, 5.1, 5.2.3.3, 5.3.1.2, 6, 6.2.1, 7.2.1 ve 7.2.2 nci maddeleri değişmiştir. TSE Teknik Kurulunun 19/11/2018, 29/4/2019 ve 30/9/2019 tarihli toplantılarında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan (TS 198/T1,T2,T3) tadillerine ilişkin maddelerdeki metinler imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 198/T1,T2,T3 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 198/T1,T2,T3 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 198/T1,T2,T3 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 198/T1,T2,T3 (Aralık 2016) “V Kayışları” standardı tadilleri TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.