ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


21.11.2022, Pazartesi

19 Kasım 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32018

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ııı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ııı) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gel-git ile kanal tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesislerini,”

“dddd) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini,

eeee) Elektrik depolama kapasitesi: Elektrik depolama ünitesinin megavat-saat cinsinden depolayabileceği toplam elektrik enerjisi miktarını,

ffff) Elektrik depolama ünitesi kurulu gücü: Elektrik depolama ünitesinin anlık olarak sisteme verebileceği megavat cinsinden azami gücü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; bu Yönetmelik kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Kurul, birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirebilir. Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilir ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilir.”

“d) İcra takibi sonucu üretim tesisinin satışının kesinleşmesi üzerine satışa konu üretim tesisini satın alan tüzel kişinin başvurması ve başvuru kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde bu tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Tedarik lisansında, varsa müstakil elektrik depolama tesis veya tesislerine; önlisans veya üretim lisansında varsa üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine, depolamalı elektrik üretim tesisinde ise elektrik depolama ünitesine ilişkin hükümlere de yer verilir.”

“(8) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin dolaylı pay sahipleri arasında yabancı uyruklu ortakların bulunması halinde, söz konusu ortakların lisansa nasıl dercedileceği Kurul kararı ile belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “YEKA için yapılacak başvurular” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında yapılacak başvurular” ibaresi eklenmiş, on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“f) Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki önlisans başvurularında, bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki yükümlülüklerin belirlenmesinde, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı mekanik kurulu gücü ile elektrik depolama ünitesinin kapasitesine denk gelen bedeller toplanarak birlikte değerlendirilir.”

“(11) YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında yapılacak başvurular hariç rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları açısından beşinci fıkranın (ç) bendinde aranan yükümlülükler ile Kurul kararı ile belirlenen bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasına ilişkin yükümlülükler söz konusu tüzel kişinin 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca bağlantı görüşünü kabul ve taahhüt etmesini veya etmiş sayılmasını müteakip tanınacak doksan günlük süre içerisinde yerine getirilir.”

“(14) Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında önlisans başvurusunda bulunulması halinde, bu maddede belirtilen hükümlere ek olarak;

a) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin elektriksel kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranının azami 1 olması,

b) Başvuruların, rüzgar enerjisine dayalı başvurular için asgari 20 MWe, güneş enerjisine dayalı başvurular için ise asgari 10 MWe kurulu güçte olması ve 250 MWe’yi aşmaması,

c) Taahhüt edilen elektrik depolama kapasitesinin söz konusu elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranının asgari 1 olması,

ç) Taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin başvuruya konu santral sahası sınırları içerisinde olması,

zorunludur.

(15) Önlisans başvurularında talep edilen mekanik kurulu güç, elektriksel kurulu gücün iki katını aşamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Depolamalı elektrik üretim tesisleri için 15 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen usulde duyuru yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı” ibaresi “Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvurular hariç rüzgar veya güneş enerjisine dayalı” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesisleri dahil, önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi de kurulmak istenmesi hâlinde elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

“(9) Depolamalı elektrik üretim tesisi için yapılan önlisans başvuruları aşağıdaki usule göre değerlendirilir:

a) Başvurular 13 üncü madde hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır.

b) Değerlendirmeye alınan başvurular, değerlendirmeye alınma sırasına göre, bağlantı görüşlerinin oluşturulması için TEİAŞ’a gönderilir. TEİAŞ, Kurum tarafından gönderilen sıraya uygun olarak, bağlantı bölgesi kapasitesine ulaşıncaya kadar Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında bağlantı görüşü verir. Sıralanan başvurular içinde bağlantı bölgesi kapasitesini aşan ilk başvuru sahibi tüzel kişiden, proje kurulu gücünü, kalan kapasite için revize etmesi talep edilir. Bu fıkra kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda hesaplanan kapasitenin 12 nci maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen asgari limitlerin altında olması halinde TEİAŞ tarafından olumsuz görüş verilir. TEİAŞ tarafından verilen bağlantı görüşleri için ikinci fıkranın (c) bendi uygulanır.

c) TEİAŞ tarafından olumlu bağlantı görüşü verilen önlisans başvuruları, Kurum internet sayfasında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından on iş günü içerisinde ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Olumlu bağlantı görüşü verilen önlisans başvuruları teknik değerlendirme yapılmak üzere, Kurum tarafından TEİAŞ’a bildirilen sıraya uygun olarak, Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Kurum tarafından bildirilen sıraya uygun olarak teknik değerlendirmeyi tamamlayarak Kuruma bildirir.  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından santral sahalarında kesişme veya çakışma tespit edilmesi halinde, Kurum tarafından sonraki başvuru veya başvurulardan santral sahalarını revize etmesi talep edilir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, sahası değişen başvuru veya başvurular, yeniden teknik değerlendirme yapılmak üzere Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmeyen başvurular ile 15 inci maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan değerlendirmede kalan kapasiteyi kabul etmeyen başvurular.”

“ç) Ana kaynağı veya yardımcı kaynağından biri rüzgar, güneş, biyokütle veya jeotermal olan tesisler ile depolamalı elektrik üretim tesisleri için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmayan başvurular.

d) YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında yapılacak başvurular hariç Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölçüm istasyonunun, üretim tesisine ilişkin bilgi formunda verilen koordinatlara göre üretim tesisinin kurulacağı önlisans başvurusu yapılan santral sahası alanında yer almadığı bildirilen başvurular.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi ve üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler, birinci ve ikinci fıkralardaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bu yükümlülükler, kaynak bazında ayrı ayrı veya birlikte yerine getirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi, on ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Rüzgâr veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı önlisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması, hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi,”

“ç) Yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı olan önlisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki lisans başvurularında, bu fıkranın (b) ve (d) bendi kapsamındaki yükümlülüklerin belirlenmesinde, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı mekanik kurulu gücü ile elektrik depolama ünitesinin kapasitesine denk gelen bedeller toplanarak birlikte değerlendirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“c) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için DSİ’den uygun görüş alınması, rüzgâr veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,”

“(6) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansları kapsamında,

a) Lisansta belirlenen sahanın dışına çıkılmaması,

b) İşletme anında sisteme verilen gücün lisansta belirtilen kurulu gücü aşmaması,

c) Rüzgâr veya güneş enerjisi ile biyokütle veya jeotermal enerjiye dayalı lisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması, hidroelektrik kaynaklara dayalı lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi,

kaydıyla mekanik kapasite tadili uygun bulunabilir. Uygun bulma Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren ilgili işlemde belirlenen süre içerisinde dördüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında belirlenen ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin uygun bulma Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün içerisinde Kuruma sunulması kaydıyla mekanik kapasite tadili yapılabilir. Söz konusu yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, tadil başvurusu reddedilmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki mekanik kapasite artışları, elektriksel kurulu güç artışı olarak değerlendirilmez. Mekanik kapasite artışı kapsamında ilave edilecek toplam mekanik güç miktarı, işletmede olanlar dahil, lisansa dercedilmiş elektriksel kurulu güç miktarından fazla olamaz.”

“Tedarik lisanslarına eklenecek her bir müstakil elektrik depolama tesisi için ayrı lisans tadili başvurusunda bulunulur.”

“(21) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden, elektrik depolama ünitesi kurmayı taahhüt eden rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne kadar kapasite artışına, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara uyulması kaydıyla, izin verilir. Bu kapsamdaki tadil başvurusunun, 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası hükmüne uygun olarak yapılması zorunludur. Söz konusu tadil talepleri için bağlantı görüşlerinin oluşturulması 15 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi kapsamında yürütülür. Bu kapsamda kapasite artış talebinde bulunan tesisler için ilave edilen elektrik depolama ünitesi ile rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üniteler, depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamında değerlendirilir.

(22) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin unvan değişikliği, Kurul onayına tabidir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinin işletmede olmadığı uzlaştırma dönemlerinde, söz konusu depolamalı elektrik üretim tesislerinin sisteme veriş miktarları, ilgili mevzuat uyarınca uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(9) 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası kapsamında kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin, mücbir sebepler dışında, Kurul kararı ile belirlenen sürede işletmeye alınmaması halinde lisans iptal edilir. 24 üncü maddenin yirmi birinci fıkrası kapsamında kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin, mücbir sebepler dışında, Kurul kararı ile belirlenen sürede işletmeye alınmaması halinde bu kapsamda tahsis edilen kurulu güç, lisanstan terkin edilerek tadil kapsamında Kuruma sunulmuş olan teminat irat kaydedilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“k) Bu Yönetmelik kapsamında tesis edeceği kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri ile kabulü yapılan üniteler için bakım-onarım kapsamında tedarik edilen ekipmanlar hariç; elektrik üretim tesisi ve 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında tesis edeceği elektrik depolama tesisi veya ünitesinde, ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında yer alan ve son beş yıl içerisinde üretilmiş türbin, jeneratör, kanat, panel, invertör, buhar kazanı, motor, batarya gibi ana ekipmanları kullanmak,”

“Bu fıkranın (k) bendi, yurt içinde imal edilmiş ekipman kullanacak lisans sahipleri için uygulanmaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“i) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliğine uygun olarak, üretim lisansları kapsamında düşey engel niteliğindeki her türlü tesis ve yapıya ilişkin bilgiyi, yetkili fen adamları vasıtasıyla tespit etmek, söz konusu yönetmelik ekinde bulunan tabloları belirtilen süreler içinde, tarif edilen nitelikte, tam, doğru, zamanında toplamak ve doğruluğunu teyit ederek Harita Genel Müdürlüğü’ne göndermek ve bu bilgiyi güncel tutmak, üretim lisansı sahibi şirket yetkilisinin adı-soyadı imzası ile yetkili/sorumlu mühendis onayı olacak şekilde, hem yazılı olarak hem de elektronik ortamda Harita Genel Müdürlüğü’ne iletmek, bu kapsamdaki işlemlerin yerine getirilmesinde Harita Genel Müdürlüğü tarafından verilen talimatları yerine getirmek,”

“(3) Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde sisteme verilebilecek aktif çıkış gücü, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış olan ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünü aşamaz. Üretim miktarının ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış ünitelerin kurulu gücüne karşılık gelen enerji miktarından fazla olması halinde, söz konusu fazla enerji, ilgili mevzuat kapsamında uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. Ancak bu durum katılımcının ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.”

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üniteler bakımından elektrik depolama ünitesinin işletmeye alınan kurulu gücü kadar kapasite işletmeye alınabilir. Söz konusu elektrik depolama ünitesinin tamamı işletmeye geçmeden; elektriksel kapasite artışı veya birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında tadil başvurusu yapılamaz.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvurular hariç olmak üzere rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son sekiz yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. YEKA için yapılacak başvurular ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvurular hariç olmak üzere güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Bölüm kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son sekiz yıl içinde elde edilmiş, 6 ayı yerinde olmak üzere, en az bir yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları esnasında; “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ölçüm Sonuç Raporu MGM veya ilgili akredite kuruluş tarafından elektronik ortamda Kuruma sunulur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(18) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde; önlisans süresinin uzatılması ile üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılması kapsamındaki tadillerde lisans tadil bedellerinin belirlenmesinde, üretim tesisinin toplam mekanik kurulu gücü ile elektrik depolama ünitesi kurulu gücü toplanarak birlikte değerlendirilir. 

(19) Tedarik lisansına eklenecek her bir müstakil elektrik depolama tesisi için ayrı tadil bedeli alınır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesinin lisansında belirlenen sürede kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi,”

“(7) Depolamalı elektrik üretim tesisi için önlisans başvuru aşamasında Kuruma sunulan teminat, lisans alınıncaya kadar iade edilmez. Depolamalı elektrik üretim tesisinin elektrik depolama ünitesine ilişkin lisans başvurusunda sunulan teminat, söz konusu elektrik depolama ünitesinin tamamı işletmeye geçinceye kadar iade edilmez.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri dahil, elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından karar alınır. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde sonuçlandırılır. Müstakil elektrik depolama tesisleri ile bu tesislerin bağlantısına ilişkin tesisler için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “edilmesi,” ibaresi “edilmesi ile kefalet verilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

“g) Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay değişikliklerine,”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Düşey engel verileri

GEÇİCİ MADDE 35- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kabulü yapılarak kısmen veya tamamen işletmeye geçen rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliğine uygun olarak, üretim lisansları kapsamında düşey engel niteliğindeki her türlü tesis ve yapıya ilişkin bilgiyi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Harita Genel Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde teknik değerlendirme yapılması

GEÇİCİ MADDE 36- (1) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için yapılan önlisans başvuruları ile önlisans ve lisans tadil başvurularının sonuçlandırılmasında, Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Bakanlık/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirme yapılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihine kadar bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanmaz.

Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları

GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, lisansına müstakil elektrik depolama tesisi dercedilmesi uygun bulunan tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin, depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde önlisans başvurusunda bulunmaları hâlinde, söz konusu müstakil elektrik depolama tesisleri için verilmiş olumlu bağlantı görüşleri, bu tüzel kişiler tarafından yapılacak önlisans başvuruları için de geçerlidir. Ancak, önlisans başvuruları için geçerli olacak güç, her bir tedarik lisansı kapsamında;

a) 250 MW ve altında olan müstakil elektrik depolama tesisleri için, olumlu görüş verilen kurulu gücü, 

b) 250 MW’ın üstünde olan müstakil elektrik depolama tesislerinde, 250 MW güce, olumlu görüş verilen toplam kurulu gücün 250 MW’ı aşan kısmının yarısına tekabül eden güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü,

aşamaz. Bu fıkra kapsamında önlisans başvuruları için geçerli olan güç, her hâlde 500 MW’ı geçemez.

Depolamalı elektrik üretim tesisi önlisans başvurularının değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 38- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2023 tarihine kadar, 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası ile geçici 37 nci madde kapsamında yapılacak önlisans başvuruları için; söz konusu başvuruların 13 üncü madde hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınması aşamasında, asgari sermaye ve teminat sunulmasına ilişkin yükümlülükler başvuru aşamasında aranmaz. Ancak bu kapsamda yapılan başvurunun değerlendirmeye alındığı tarihten itibaren 90 gün içeresinde teminatın, önlisans verilmesine ilişkin Kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 90 gün içeresinde de asgari sermaye yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süreler içerisinde söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde; önlisans başvurusu Kurul kararı ile reddedilir, önlisans verilmiş ise Kurul kararı ile sonlandırılır.”

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Diğerleri


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.