EBSO SMM PROJESİ-BİLGİSAYAR VE EKİPMAN ALIMI DUYURUSU


23.09.2022, Cuma

Sayın İlgili,

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen  EBSO Sectoral Center of Excellence in the Area of Electric Electronic Technologies adlı ve TREESP2.1.IQVETIII/P-03/59 numaralı projemizin uygulanması çerçevesinde,

1. Firmanızı ya da firmanız liderliğinde kurulacak konsorsiyumu,    özeti aşağıda ve ayrıntıları ekteki tam ihale dosyasının içindeki ‘Teknik Şartname’de, istenen teknik özellikleriyle birlikte sunulan tedarik kalemlerinin ‘Basitleştirilmiş İhale’ prosedürüyle alımı için 26.10.2022 tarihine kadar en uygun teklifi vermeye davet ediyoruz:

(i)      Desktop Computer: 28 Adet

(ii)      Multifunctional Color Laser Printer : 2 Adet

(iii)      Digitial Camera : 1 Adet

           (iv)      Microphone : 1 Adet

           (v)      Tripod : 1 Adet

Bununla birlikte, çıkar ilişkisinde bulunan, AB’nin tabiiyet kuralını karşılamayan, 4734 sayılı kanunla ihalelerden yasaklı olan ya da sigorta pirimi veya vergi borcu bulunanlar gibi teklif formunda belirtilen dışlama durumlarına girenlerin bu ihaleye katılamayacağını ve ayrıca aşağıdaki yeterlik/seçim kriterlerini karşılamayan teklif sahiplerinin değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz:

 • Ekonomik ve Mali Kapasite: Dikkate alınacak referans dönemi, hesapların kapatıldığı son üç mali yıl olacaktır. Teklif sahibinin son 3 mali yıldaki ortalama yıllık cirosu 150.000 TL’yi aşmalıdır.
 • Mesleki Kapasite: Teklif sahibi bilgisayar, dijital kamera vb. elektronik cihazların kurulum, onarım, arıza tespit vb. işlemlerini gerçekleştiren ve bu konuda deneyimli en az 1 personel çalıştırmalıdır.
 • Teknik Kapasite: Teklif veren, başvuru tarihinden itibaren son 3 (veya 4 veya 5) yılda masaüstü bilgisayar, dijital kamera, çok fonksiyonlu renkli lazer yazıcı, mikrofon, tripod gibi elektronik alanlarındaki ekipmanı içeren en az 3 adet ve her birinin toplam tutarı en az 50.000 TL olan mal alımı sözleşmesi uygulamış/uygulamakta olmalıdır.

2. Tüm kalemler için bir bütün olarak ve sadece 1 adet teklif vermeniz gerekir. Satın alım konusu mal grubunda bulunan kalemlerin parçalarına ya da bir bölümüne yönelik teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklife ek olarak, bir değişiklik çözümü için öneride bulunulamaz.

3. Teklifiniz için ekteki ‘Teklif Formu’nu, ‘Teknik Şartname’nin sizin için ayrılan bölümlerini ve ‘Mali Teklif’i doldurmanız ve bunlara aşağıdakileri de eklemeniz beklenmektedir:

 1. İstenen özelliklerde sayılmışsa mala ait teknik belgeler, kataloglar, diğer basılı materyal ve ilgili diğer bilgiler,
 2. İzmir bölgesinde satış sonrası hizmet sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri,
 3. Firmanızın Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin (Oda Sicil Kayıt Sureti veya Faaliyet Belgesi) fotokopisi,
 4. Vergi numaranızı gösterir belgenin fotokopisi,
 5. Banka hesap numarasını gösteren bankadan onaylı ‘mali kimlik formunun aslı, (‘Teklif Formu’nun sonuna eklenmiştir.)
 6. Teklif sahibinin son 3 yıldaki ortalama mali cirosunu ispatlayan mali belgeler, çalıştırılan teknik personelin (arıza, onarım, kurulum vb. işler için) yeterliğini ispatlayıcı sertifika/diploma vb. yetkinlik belgesi, son 3 (veya 4 veya 5) yılda yapılan satış miktarlarının teknik kapasite yeterlilik talebine uygunluk sağladığını kanıtlar fatura, sözleşme vb. destekleyici belgeler,

4. Biri asıl biri kopya olmak üzere iki nüsha olarak yukarıdaki tüm belgelerden (teklif formu dahil) oluşan teklif paketinizi, kapalı ve mühürlenmiş bir pakette aşağıdaki adrese gönderiniz:       

İrem ÜLGEL

Akdeniz Mh. Halit Ziya Blv. No:1 Konak-İZMİR

5. Projemiz kapsamındaki satın alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Resmi Gazete: 13 Şubat 2016 –29623) uyarınca KDV’den muaf olarak yapılacağından teklifinizi KDV’siz fiyatlar üzerinden vermeniz gerekmektedir.

6. Teklifinizi 26.10.2022 günü saat 17:00’a kadar elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim etmeniz gerekmektedir.

7. Mal alımına ilişkin Diğer Şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. FİYAT: Tekliflerin Avro cinsinden verilmesi gerekmektedir.
 2. ÖDEMELER: Teslim adresinde malların kabulünü takiben fatura karşılığında, fatura bedelinin tamamı TL cinsinden Tedarikçinin mali kimlik formu ile bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
 3. GARANTİ: Teklifte gösterilen mallar için teslim tarihinden itibaren, malın üreticisinin genellikle en az 2 yıl olan ticari garantisinden bağımsız olarak, en az 12 ay süreyle garanti verilmelidir.
 4. GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifinizi 26.01.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde vermeniz gerekir.
 5. DEĞERLENDİRME: Teklifler bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmenin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağı hakkında fikir edinebilmeniz için komite tarafından kullanılacak ‘Değerlendirme Raporu’ ekte bilginize sunulmuştur. Sadece idari uygunluğu geçen (dışlama durumlarından birinde olmayan ve seçim kriterlerini karşılayan) teklifler değerlendirmeye alınacaktır. İhale “idari olarak uygun” ve “teknik açıdan yeterli” bulunan en düşük fiyattaki teklif sahibine verilecektir.
 6. SÖZLEŞME: İhale verilmesini müteakip aşağıdaki belgeler istenecek ve daha özel hususlar için iki taraf arasında ekte yer alan ‘Mal Alım Sözleşmesi’ imzalanacaktır.
  • Mali kimlik formu (bakanız tarafından imzalanacaktır)
  • İsim, adres ve ulusal yetkililer tarafından verilen kayıt numaranızı gösteren resmi belgenin kopyası (Ticaret sicil gazetesi kaydı fotokopi ve Ortaklık belgesi),
  • Vergi kayıt belgesinin fotokopisi (firma kaşeli imzalı)
  • SGK borcu yoktur belgesi güncel (online belge olabilir)
  • Vergi borcu yoktur belgesi güncel (online belge olabilir)

8. Ek Bilgi için irtibat:

İrem ÜLGEL

Telefon: 445 14 13  Faks: 483 99 37

E-posta: irem.ulgel@ebso.org.tr

9. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.

10. Bir ihale göndererek, işlemin sonucu hakkında elektronik yollarla bildirim almayı kabul etmiş sayılırsınız. Bir teklif vermemeye karar verirseniz, kararınızın nedenini belirterek, bizi yazılı olarak bilgilendirirseniz memnun oluruz.

Saygılarımızla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

EKLER:

 1. "Teknik Şartname + Teknik Teklif” (İlk dört sütunu doldurulmuş)
 2. “Teklif Formu” (‘Tüzel Kişilik Formu’ ve ‘Mali Kimlik Formu’ dâhil)
 3. “Mali Teklif”
 4. “Değerlendirme Raporu”
 5. “Mal Alım Sözleşmesi” (Geçici/Nihai Kabul Tutanağı dâhil)

 

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.