DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDAKİ İZİN VE BELGELERE EK SÜRE VERİLMESİ HK.


28.03.2020, Cumartesi

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 31429883-451.01 sayılı “Mücbir Sebep / Ek Süre Onayı” konulu dağıtımlı yazısı yayımlanmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgını nedeniyle, 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan 2005/2 sayılı İhracat Sayıları Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 12. Maddesindeki yetkisini kullanarak Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki İzin ve Belgelere 18.03.2020 tarihli ve 53330175 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile ek süreler verilmiştir;  

  • “Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi, 
  • Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istinası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istinası belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi, 
  • Bahse konu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımız ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin 25’inci ve 49’uncu maddeleri ile İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi,
  • Bahse konu Onayın ise 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması, hususları uygun görülmüştür.”

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.