7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU


01.12.2020, Salı

Değerli Üyemiz,

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17.11.2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 4. Maddesinin 6.fıkrası uyarınca, üyelerin odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  1. Kapsamı:31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat borç asıllarıdır.
  2. Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2021’dir.
  3. Gecikme zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i, alacakların tahsilinden vazgeçilir. 17.11.2020 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.
  4. Ödeme şekli: Başvuruda belirtilmek şartıyla, borçlar tek seferde veya azami altı eşit taksitte ödenebilir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler toplam ana para borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.
  5. Başvuru şartı: Başvuruların 31.01.2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile yapılması şarttır. http://uyeportal.ebso.org.tr/ adresinden kullanıcı adı olarak EBSO’ya kayıtlı olduğunuz sicil numarası, parola olarak firmanızın vergi kimlik numarasını girerek dilekçenizi iletebilirsiniz.
  6. Ödeme tarihleri: Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 28.02.2021, son taksit için 31.07.2021’dir.
  7. Dava durumu: Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olmaları şarttır.
  8. İcra takibi: Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil, icra takibi başlatılmış üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde dava ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine devam edilecektir.
  9. Yapılandırmanın İptali: Taksitlerden herhangi birinin son ödeme tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek, borç eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuk edecektir. Oda aidatları için herhangi bir taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geç ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.
  10. Vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler: Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş borç asılları ile faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi için, üyemizin vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvurması gereklidir.

Bilgilerinizi rica ederim,

Saygılarımla.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.