7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU


01.04.2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen yazıda,

Ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak, 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a istinaden yapıldığı belirtilmekle birlikte, Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun’un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulanarak, 4703 sayılı Kanun’un yerine geçmek üzere, “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun 7223 sayı numarası ile 12.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yasalaştığı kaydedilmiştir.

Yazıda, 7223 sayılı Kanun ile aşağıdaki hususların düzenlendiği belirtilmiştir:

  • İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygun hale gelecektir.
  • Türk mali imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.
  • E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.
  • İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde, kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece, hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.
  • Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek, ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.
  • Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.
  • Test/belgelendirme kuruluşları ile ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

Yazıda devamla, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12.03.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanarak, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığı’nca 4703 sayılı Kanun’un uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 sayılı Kanun’la eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

7223 sayılı Kanun’a aşağıda yer alan internet adresinden erişim imkanı bulunmaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm

Konuyu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.